ΑΡΓΟΛΙΔΑΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διακήρυξη για την αντικατάσταση του αγωγού διάθεσης λυμάτων του Βιολογικού Άργους – Ναυπλίου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΑΡΓΟΥΣ – ΝΑΥΠΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.270.161,29 €.

Το έργο αποτελείται από τις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων με δαπάνη εργασιών 893.400,52 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 160.812,09 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 158.131,89 €, Απολογιστικές εργασίες (Κόστος απόθεσης υλικών) 3.000,00 €, απολογιστικές εργασίες (Αρχαιολογία) 50.000,00 €, αναθεώρηση στις τιμές ποσού 4.816,79 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τον χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα – Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων» της πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 186629.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 14-02-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-02-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων σύμφωνα με την αντίστοιχη εκτιμώμενη αξία του προϋπολογισμού μελέτης και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 25.403,00 € και έχει χρόνο ισχύος μέχρι 14-04-2023.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ 0261, κωδικός ενάριθμου 2020ΕΠ02600014.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Προϊσταμένη Αρχή).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

What's your reaction?