ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδοτήσεις: Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις για προσλήψεις ανέργων

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για τον Β΄ κύκλο της δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 30 ετών και άνω στις περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις περιφέρειες σε μετάβαση (ΜΕΤ) της χώρας. Συγκεκριμένα, στις ΜΕΤ συμπεριλαμβάνονται η Δυτική Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά, η Πελοπόννησος, το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη.

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

α) Ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο και αφορούσε τη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

β) Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν τη δημιουργία των υπολοίπων θέσεων εργασίας έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων στη συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται σε 32.000.000€ και σε ετήσια βάση κατανέμεται ως εξής:

– Για το έτος 2021: 12.000.000 ευρώ.

– Για το έτος 2022: 20.000.000 ευρώ.

Οι «δυνητικοί δικαιούχοι-ωφελούμενοι» της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες σε μετάβαση της χώρας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης –ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού– είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη δράση.

Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού θα πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της επιχείρησης στη δράση.

Επισημαίνεται ότι δεν εντάσσονται στη δράση συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων (π.χ. επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, νυχτερινά κέντρα, εποχικές επιχειρήσεις, συστεγαζόμενες επιχειρήσεις κ.λπ.), οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και το μη μισθολογικό κόστος του ωφελουμένου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μεικτών αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας.

Η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφελούμενο ανέρχεται:

α) Για τις άνεργες γυναίκες (όλων των κατηγοριών) σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75% του μοναδιαίου κόστους (έως 699,75€/μήνα).

β) Για τους άνεργους άνδρες ως εξής:

– Για τους κοινούς άνεργους άνδρες (έως 12 μήνες συνεχόμενης ανεργίας και ηλικίας έως 49 ετών) σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% του μοναδιαίου κόστους (έως 466,50€/μήνα).

– Για τους ανέργους 50 ετών και άνω σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% του μοναδιαίου κόστους (έως 559,80€/μήνα).

– Για τους μακροχρόνια ανέργους σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 65% του μοναδιαίου κόστους (έως 606,45€/μήνα).

– Για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% του μοναδιαίου κόστους (έως 653,10€/μήνα).

Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει συνολικά μια ενιαία επιχείρηση από τη δράση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ ή τα 100.000€ όταν δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών, τηρουμένων των προϋποθέσεων σώρευσης του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (de minimis).

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta ή του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τη 17η Ιανουαρίου 2022.

What's your reaction?