ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδοτήσεις: 60 εκατ. ευρώ ενισχύσεις για μικρομεσαίες νεοφυείς επιχειρήσεις

Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει προκηρυχθεί και είναι «ανοιχτή»για υποβολή αιτήσεων η δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19». Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από εθνικούς πόρους. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση της πρόσκλησης ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, oι νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ένα δυναμικό και πολλά υποσχόμενο τμήμα της ελληνικής οικονομίας με προσανατολισμό προς την καινοτομία ή/και την έρευνα, με υψηλό θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας καθώς και στη μετάβασή της σε νέο παραγωγικό μοντέλο, ενώ παράλληλα προσπαθούν, πέραν της διατήρησης των υφισταμένων θέσεων εργασίας τους, να δημιουργήσουν νέες, ει δυνατόν για προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης.

Στόχος της δράσης αποτελεί η ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων των ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «levate Greece» με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ως κεφάλαιο κίνησης, για την κάλυψη εξόδων τους έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν όροι και προϋποθέσεις που αναγράφονται αναλυτικά στη δημοσιευμένη πρόσκληση. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να:

–Είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «levate Greece»

–Λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

–Εχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έως 31.12.2020.

–Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.

–Ασκούν δραστηριότητα συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3.

–Δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

–Λειτουργούν αποκλειστικά με τη μορφή: ΙΚΕ, ΕΠΕ, Α.Ε.

–Δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, ήτοι έχουν ελληνικό ΑΦΜ ή πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

–Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών ισούται ή είναι μεγαλύτερο των 6.250 ευρώ: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών α΄ υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές- βιολογικές δραστηριότητες), του συνόλου των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

–Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

–Εχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφόσον είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2019 εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ή υπεύθυνη δήλωση για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2020.

–Δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές»σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης.

Στο πλαίσιο της δράσης επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις του «levate Greece»με ποσό έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020), με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€και μέγιστο τα 100.000€

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες κεφαλαίου κίνησης, ήτοι το 2019 ή το 2020, επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, από το άθροισμα των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών α΄ υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους καθώς και τα διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000€ανέρχεται σε 100.000€ Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται άμεσα, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

Οι δικαιούχοι έχουν την υποχρέωση το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης να αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί, και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/mis).

Τα πλήρη στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν αναζητηθούν στις ιστοσελίδες της ΓΓΕΤ  καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) http://www.antagonistikotita.gr.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 29.10.2021.

What's your reaction?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.