ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ DRONEΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ