ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.TVΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

60 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα “Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Δημόσια Διοίκηση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό» το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Φ.5439/20.10.2022τ.Β’ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. 

 Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Δημόσια Διοίκηση και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό» ( Public Management and Digital Transformation). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) επιλογής κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών εξαμήνων, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται κατά το τελευταίο εξάμηνο του προγράμματος. Ένα μεγάλο μέρος των διαλέξεων πραγματοποιούνται και από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο, διαρκούν τουλάχιστον δέκα τρεις (13) εβδομάδες και διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο.

Τα μαθήματα ξεκινούν την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
Α1Ψηφιακές Υπηρεσίες κι εφαρμογές στο δημόσιο τομέαΥποχρεωτικό Μάθημα8
Α2Διοίκηση Ολικής ποιότητας στη Δημόσια ΔιοίκησηΥποχρεωτικό Μάθημα7
Α3Ποσοτικές μέθοδοι και μεθοδολογία έρευναςΥποχρεωτικό Μάθημα8
Α4Διαχείριση Χρηματοοικονομικών πόρων στον δημόσιο τομέαΥποχρεωτικό Μάθημα7
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30
 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
Β1Στρατηγική Διοίκηση και Οργανωσιακές αλλαγές στον δημόσιο τομέαΥποχρεωτικό Μάθημα8
Β2Δημόσιες επιχειρήσεις και καινοτομίαΥποχρεωτικό Μάθημα7
Β3Πληροφοριακά συστήματα στο δημόσιο τομέα και ηλεκτρονική διακυβέρνησηΥποχρεωτικό Μάθημα8
Β4Μάθημα επιλογής*Μάθημα επιλογής7
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30
 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
Γ1ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΥποχρεωτικό Μάθημα30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια ή πρώην Τεχνολογικά Ιδρύματα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
Υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

4. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εάν υπάρχουν)

5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

6. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου

7. Δύο (2) φωτογραφίες
Δύο (2) συστατικές επιστολές

9. Αποδεικτικά τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ (https://www.asep.gr/guide/1E_2020/englishproof.html).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, βαθμολογεί τον/την κάθε υποψήφιο/α με βάση συγκεκριμένο αλγόριθμο και τον/την καλεί για συνέντευξη ώστε να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.300 €. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Γραμματεία Π.Μ.Σ. στην «Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Θέση Σέχι, Πρώην Τέταρτο Πεδίο Βολής, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100, τηλ.2710230139, e-mail: det@uop.gr μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ στην
« Δημόσια Διοίκηση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό»

Καθηγητής
Κριεμάδης Αθανάσιος